Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Úvod


Vystúpenie detí zo ZŠ Sídlisko II dňa 9.11.2016

Tlačiť

DSC 0106

Deti zo ZŠ Sídlisko II. vo Vranove nad Topľou dňa 09. 11. 2016 prišli svojim krásnym vystúpením rozveseliť a potešiť našich klientov, ktorí sa mohli aspoň na krátky čas odreagovať a zabudnúť na svoje trápenia a choroby.  Prostredníctvom pesničiek  si zaspomínali na chvíle prežité v mladosti,  posedeli si pri hudbe v príjemnom prostredí jedálne. Spoločnosť  im robili vystupujúce detičky a personál zariadenia.

 

Výjazdové zasadnutie komisie mestského zastupiteľstva 19.10.2016

Tlačiť

DSC 0054

Dňa 19.10.2016 sa v Zariadení pre seniorov uskutočnilo stretnutie členov Komisie bytovej, sociálnych vecí a zdravotníctva s klientmi Zps na jej výjazdovom zasadnutí. Členov komisie privítal riaditeľ Mgr. Ján Kuba, ktorý všetkým prítomným predstavil investičné zámery zariadenia na najbližšie obdobie Vyjadril sa, že bol inovovaný systém vykurovania (regulácia radiátorov), plánuje sa s realizáciou nadstavby, pričom by malo okrem iného dôjsť k odčleneniu administratívnej časti od ubytovacej.
V zariadení sa plánuje, že v budúcnosti tu vznikne aj Zariadenie s opatrovateľskou službou. Tieto zámery sú súčasťou vládou schváleného balíka opatrení na podporu rozvoja zamestnanosti.
Mgr. Ján Kuba vyzdvihol úspech petangového družstva, prácu klientov v knižnici, počítačovej miestnosti, v kaplnke, výzdobu v zariadení aj prácu klientky pri tkaní kobercov. Taktiež podotkol, že v Zps je zriadený nový samosprávny výbor obyvateľov, ktorý sa zaoberá podnetmi klientov. Spomenul supervíziu, ktorá práve prebieha v zariadení. Klienti sa vyjadrili, že jedáleň v zariadení je dosť malá na pravidelné stretávanie pri oslavách klientov a vyzdvihli prácu zamestnancov zariadenia.
JUDr. Lýdia Ondrušová, podpredsedníčka komisie, oboznámila klientov Zps s obsahom Akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou, kde je zahrnuté vypracovanie projektu na rekonštrukciu jedálne zariadenia, realizácia nadstavby nad jedálňou v ktorej majú byť administratívne priestory. Tieto práce budú kryté zo štátneho rozpočtu a taktiež aj z Európskeho sociálneho fondu. Predložila taktiež možnosť, aby klienti s nízkym dôchodkom (max. do výšky 300 eur) mohli dostať jednorazovú sociálnu finančnú výpomoc, ktorá je účelovo viazaná na úhradu sociálnej služby v Zariadení pre seniorov.
Vyjadrila presvedčenie, že klienti v zariadení nachádzajú domácu pohodu a pokoj. Nakoniec popriala klientom zariadenia pevné zdravie a krásne slnečné dni.

 
Stránka 1 z 8

Kontakt

Adresa:
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
Riaditeľ
0917379271
riaditel@zpsvranov.sk
Hospodárka
0574423538
stredna@zpsvranov.sk
Úsek sociálnej práce
0574423538
0919218231
mila@zpsvranov.sk
Úsek opatrovateľský
0574423538
0919218232
0919218233 - vedúca
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Úsek vnútornej prevádzky
0574423538
prevadzka@zpsvranov.sk
Úsek stravovací
0574423538
Účtovníčka-personalistka
0574423538
uctovnicka@zpsvranov.sk
 
MESTO – MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Dr. C. Daxnera 87093 01 Vranov nad Topľou
Tel. 057 4422551, 057 4422552, 057 4422553

Fotogaléria


Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

 je samostatnou rozpočtovou organizáciou, jej zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 1. Sociálna služba:
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vekposkytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
  3. fyzickej osobe, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby (nemá vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, resp. nie je odkázaná na sociálne služby v zariadení pre seniorov), za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby;
  4. fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  5. prijímateľovi sociálnej služby, ktorému poskytovateľ sociálnej službyzariadení pre seniorov do 29.2.2012 poskytoval na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnú pobytovú sociálnu službu, a ktorý po 1.3.2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto službu podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov.  
 2. Odľahčovacia služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 54 ods.1 osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a ktorá nemôže opatrovanie vykonávať.
 3. Sociálna služba jedáleň v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 58 ods.1 osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
 4. V zariadení sa nachádza aj Kaplnka sv. Kríža, spoločenská miestnosť, Denné centrum „Centrum“, knižnica, počítačová miestnosť a rehabilitačná miestnosť.
 5. Zariadenie pre seniorov vo Vranove nad Topľou má 80 bytových jednotiek, z toho sú tri bytové jednotky využívané ako kancelárie a jedna ako spoločenská miestnosť.
 6. Kapacita zariadenia je pre 115 prijímateľov sociálnej služby.
 7. Počet prijímateľov sociálnej služby k 14.7.2015 je : 115
  Počet voľných miest pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení: 0
 8. Počet zamestnancov k 31.05.2014 je 39, riaditeľom zariadenia je Mgr. Ján Kuba
 9. Zariadenie pre seniorov hospodári so schváleným rozpočtom. Podrobné informácie o skladbe rozpočtu sú súčasťou programového rozpočtu mesta Vranov n. T.

Stručný prehľad rozpočtu na r. 2014:

Schválený rozpočet   rok: 2014

 

 

 

 

 

Položka

Názov   položky

Rozpočet

zdroj

zdroj

 

 

2014

111

41

610

Mzdy

290000

231   000

59   000

620

Poistné a prísp.do   pois.

100000

83   250

16   750

630

Tovary a služby

228600

126   350

102   250

640

Bež.transfery-ND,   odch.

3000

1   000

2   000

600

BEŽ. VÝDAVKY SPOLU:

621600

441   600

180   000

700

KAP.VÝDAVKY SPOLU:

100000

 

100   000

 

600+700 spolu

721600

441   600

280   000

Spracovala:   Bc. Hricová