Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Úvod


Fašiangové posedenie 3.2.2016

Tlačiť

DSC05531

Ani sme sa nenazdali a po vianočnom období nám začala klopať na dvere Veľká noc. Obdobie zábavy, veselej nálady a dobrého jedla sme oslávili začiatkom februára aj v našom zariadení. Dňa 3.2.2016 sa prítomným klientom so zaujímavým fašiangovým programom predstavili žiaci zo Základnej školy Lúčna, tí stavili na ľudový spev a tanec, ktorý lahodil ušiam všetkých prítomných. Na úplne inú nôtu sa klienti Zps naladili pri vystúpení žiakov Základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, ktorí sa prezentovali tancom čarodejníc a malých čertov z ríše rozprávok a fašiangových postáv. Klientov potešila aj hra na harmonike. Nechýbalo ani chutné občerstvenie, orechovníky, makovníky a kakaovníky, ktoré si všetci pochvaľovali, rovnako ako vynikajúcu náladu, ktorá sa rozhostila v celej miestnosti. Na záver zopár pesničiek pridali aj klienti zariadenia. Kto zavítal na túto fašiangovú oslavu, ľutovať určite nemusel. Veselé podujatie bolo nepochybne obohatením a spríjemnením každodenného života klientov zariadenia pre seniorov.

Viac vo fotogalérii

 

Štedrovečerná večera 24.12.2015

Tlačiť

stedravecera2015

Štedrý deň, je jeden z najkrajších dní v roku a tešia sa naň všetci bez rozdielu veku. Je nielen oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom, keď sa môžeme po roku opäť v neopakovateľnej atmosfére stretnúť pri jednom stole.
Tak ako každý rok, aj tento sa 24.12.2015 v Zariadení pre seniorov stretli klienti pri štedrovečernom stole. Pri slávnostnej vianočnej atmosfére ich srdečne privítal riaditeľ zariadenia Mgr. Ján Kuba, ktorý im pri tejto príležitosti zaprial veľa zdravia, šťastia a hlavne príjemné prežitie vianočných sviatkov a to v mene svojom a taktiež v mene primátora mesta
Vranov nad Topľou Ing. Jána Ragana, ktorý sa spoločného posedenia zo zdravotných dôvodov zúčastniť nemohol. Počas týchto slávnostných chvíľ, plných pokoja a porozumenia, si klienti pochutnali na dobrom jedle a v príjemnej atmosfére spoločne strávili tento krásny deň.

Mgr. Dana Exenbergerová

Viac vo fotogalérii

 
Stránka 1 z 6

Kontakt

Adresa:
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
09301 Vranov nad Topľou
Telefón:
Riaditeľ
0917379271
riaditel@zpsvranov.sk
Hospodárka
0574423538
stredna@zpsvranov.sk
Úsek sociálnej práce
0574423538
0919218231
mila@zpsvranov.sk
Úsek opatrovateľský
0574423538
0919218232
0919218233 - vedúca
opatrovatelky@zpsvranov.sk
Úsek vnútornej prevádzky
0574423538
prevadzka@zpsvranov.sk
Úsek stravovací
0574423538
Účtovníčka-personalistka
0574423538
uctovnicka@zpsvranov.sk
 
MESTO – MESTSKÝ ÚRAD
Oddelenie organizačné a sociálnych služieb
Dr. C. Daxnera 87093 01 Vranov nad Topľou
Tel. 057 4422551, 057 4422552, 057 4422553

Fotogaléria


Zariadenie pre seniorov, Vranov nad Topľou

 je samostatnou rozpočtovou organizáciou, jej zriaďovateľom je Mesto Vranov nad Topľou.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 1. Sociálna služba:
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vekposkytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
  3. fyzickej osobe, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby (nemá vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, resp. nie je odkázaná na sociálne služby v zariadení pre seniorov), za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby;
  4. fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  5. prijímateľovi sociálnej služby, ktorému poskytovateľ sociálnej službyzariadení pre seniorov do 29.2.2012 poskytoval na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnú pobytovú sociálnu službu, a ktorý po 1.3.2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto službu podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov.  
 2. Odľahčovacia služba v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 54 ods.1 osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a ktorá nemôže opatrovanie vykonávať.
 3. Sociálna služba jedáleň v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 58 ods.1 osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
 4. V zariadení sa nachádza aj Kaplnka sv. Kríža, spoločenská miestnosť, Denné centrum „Centrum“, knižnica, počítačová miestnosť a rehabilitačná miestnosť.
 5. Zariadenie pre seniorov vo Vranove nad Topľou má 80 bytových jednotiek, z toho sú tri bytové jednotky využívané ako kancelárie a jedna ako spoločenská miestnosť.
 6. Kapacita zariadenia je pre 115 prijímateľov sociálnej služby.
 7. Počet prijímateľov sociálnej služby k 14.7.2015 je : 115
  Počet voľných miest pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení: 0
 8. Počet zamestnancov k 31.05.2014 je 39, riaditeľom zariadenia je Mgr. Ján Kuba
 9. Zariadenie pre seniorov hospodári so schváleným rozpočtom. Podrobné informácie o skladbe rozpočtu sú súčasťou programového rozpočtu mesta Vranov n. T.

Stručný prehľad rozpočtu na r. 2014:

Schválený rozpočet   rok: 2014

 

 

 

 

 

Položka

Názov   položky

Rozpočet

zdroj

zdroj

 

 

2014

111

41

610

Mzdy

290000

231   000

59   000

620

Poistné a prísp.do   pois.

100000

83   250

16   750

630

Tovary a služby

228600

126   350

102   250

640

Bež.transfery-ND,   odch.

3000

1   000

2   000

600

BEŽ. VÝDAVKY SPOLU:

621600

441   600

180   000

700

KAP.VÝDAVKY SPOLU:

100000

 

100   000

 

600+700 spolu

721600

441   600

280   000

Spracovala:   Bc. Hricová