Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Politika kvality

« späť
Úvodná stránka » Informácie o ZpS » Politika kvality

Vízia

Poskytovanie sociálnej starostlivosti s cieľom integrovať prijímateľov sociálnej služby do spoločenského života v rámci komunity.

Zariadenie je zriadené Mestom Vranov nad Topľou ako: Zariadenie pre seniorov. Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby celoročnou formou pobytu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Politika kvality

Vedenie zariadenia sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky uvedené v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Vedenie si ďalej uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných sociálnych služieb so zameraním na identifikáciu možných rizík a príležitostí.

Pre naplnenie vízie sú stanovené nasledovné zásady politiky kvality:

  • Systém manažérstva kvality uplatňovať ako stabilný proces trvalého zlepšovania rozvoja Zariadenia pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou.
  • Cieľavedome vytvárať dlhodobé, pozitívne väzby s prijímateľom sociálnej služby a vonkajším prostredím, osobitne so subjektmi,ktorých poslanie je príbuzné.
  • Poznať individuálne potreby každého prijímateľa sociálnej služby a tie osobným prístupom riešiť. Na poznaní potrieb sa zúčastňujú všetci zamestnanci Zariadenia pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou.
  • Neustále monitorovať spokojnosť prijímateľov sociálnej služby, ich rodinných príslušníkov a komunity s poskytovaním sociálnej starostlivosti so zameraním na zaopatrenie, stravovanie, ubytovanie a sociálno – zdravotnú starostlivosť.
  • V diagnostických a rehabilitačných procesoch neustále zabezpečovať bezpečnosť prijímateľa sociálnej služby.
  • Všetky činnosti, ktoré majú vplyv na kvalitu sociálnych služieb musia byť vykonávané kompetentným a kvalifikovaným personálom. Neustále a plánovane zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov.
  • Riadiť sa platnými záväznými požiadavkami zainteresovaných strán, rešpektovať a ochraňovať základné ľudské práva a slobody prijímateľa sociálnej služby.
  • Sledovať najnovšie trendy v oblasti sociálnych činností a tie implementovať do podmienok nášho zariadenia.
  • Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať kvalitu zariadenia.

Vo Vranove nad Topľou dňa 08.01.2024.

Mgr. Katarína Gáliková
riaditeľka ZpS

 

aktualizácia: 08.03.2024 | počet zobrazení: 1 101
Počet návštev od 10.10.2012: 458174
Počet návštev dnes: 523