Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Služby poskytované ZpS

« späť
Úvodná stránka » Informácie o ZpS » Služby poskytované ZpS

V zariadení pre seniorov sa poskytuje:

 1. Sociálna služba
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov,
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov,
  3. fyzickej osobe, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby (nemá vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, resp. nie je odkázaná na sociálne služby v zariadení pre seniorov), za ktorú bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby;
  4. fyzickej osobe bezodkladne, ak je jej život alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  5. prijímateľovi sociálnej služby, ktorému poskytovateľ sociálnej služby zariadení pre seniorov do 29.02.2012 pos­kytoval na základe zmluvy o poskytovaní tejto sociálnej služby celoročnú pobytovú sociálnu službu, a ktorý po 01.03.2012 nespĺňa podmienky odkázanosti na túto službu podľa § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov.
 2. Odľahčovacia služba

  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 54 ods.1 osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, a ktorá nemôže opatrovanie vykonávať.

 3. Sociálna služba – jedáleň

  v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách § 58 ods.1 osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo má ťažké zdravotné postihnutie či nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu. To neplatí pre prijímateľov sociálnej služby uvedených v odseku 1 písmena C) a D) tohto článku.

aktualizácia: 04.11.2021 | počet zobrazení: 1 225
Počet návštev od 10.10.2012: 422720
Počet návštev dnes: 332