Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Postup pri prijímaní

« späť
Úvodná stránka » Info pre žiadateľov » Postup pri prijímaní

Písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predloží fyzická osoba, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z., podľa trvalého bydliska príslušnej obci, alebo mestu.

Táto inštitúcia na základe svojej pôsobnosti je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na sociálnu službu v zariadeniach pre seniorov.

Ak je fyzická osoba odkázaná na sociálnu službu, po posúdení všetkých náležitosti obec vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, so stupňom odkázanosti najmenej IV. To neplatí pre fyzickú osobu, ktorej sa má poskytovať sociálna služba bezodkladne podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách, fyzickú osobu uvedenú v § 35 ods. 1 písm. b) a fyzickú osobu, ktorá bude platiť úhradu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

Po vydaní „Rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby“ a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia si v prípade záujmu žiadateľ podáva Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb, kde chce byť umiestnený.

K žiadosti doloží prílohy:

  • rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
  • vyhlásenie o majetku žiadateľa
  • ak je vydaný doklad o obmedzení právnej spôsobilosti, doloží kópiu
  • ak je vydaná plná moc, doloží kópiu

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára v deň nástupu do ZpS, súčasťou zmluvy je kalkulačný list. Pri nástupe do ZpS sa vyžaduje potvrdenie o bezinfekčnosti a občiansky preukaz.

Ak v ZpS nie je voľné miesto, prípadne žiadateľovi nevyhovujú podmienky nástupu, je zaradený do zoznamu žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v ZpS.

aktualizácia: 03.11.2021 | počet zobrazení: 24
Počet návštev od 10.10.2012: 35911
Počet návštev dnes: 306