Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Krízový plán

« späť
Úvodná stránka » Dokumenty » Krízový plán

Na prevzatie: krízový plán (formát PDF, veľkosť 88,3 kB)

Názov poskytovateľa sociálnych služieb: Zariadenie pre seniorov (ďalej len ZpS) so sídlom Sídlisko 1.mája č. 73, 093 01 Vranov nad Topľou

Zriaďovateľ: Mesto Vranov nad Topľou

1. Krízové opatrenia

Zamestnanci

 • Vedúci zamestnanci ZpS sa pravidelne stretávajú a operatívne reagujú na situáciu a opatrenia vo vzťahu ku korovavírusu COVID-19 v Slovenskej republike. V ZpS je zriadený krízový tím. Členovia krízového tímu sú v čase karantény prítomní v ZpS.

  Krízový tím tvorí:

  • Riaditeľka ZpS,
  • Vedúca úseku odborných činností,
  • Vedúci prevádzkového úseku – údržba,
  • Vedúca prevádzkového úseku – hygiena,
  • Sociálna pracovníčka,
  • Údržbár.
 • V prípade potreby komunikácie s médiami je oprávnená komunikovať riaditeľka ZpS Mgr. Katarína Gáliková a v prípade jej neprítomnosti určí zástupkyňu riaditeľa Mgr. Martinu Urbanovú.
 • Denne sa monitoruje situácia v Slovenskej republike a zahraničí a vedúci pracovníci majú povinnosť 1× denne tieto stránky sledovať:
 • Zamestnanci sú informovaní o spracovaní krízového plánu, prostredníctvom Nariadení o dodržiavaní preventívnych opatretní zameraných na zamedzenie šírenia chrípky a koronavírusu v ZpS. Všetky materiály sú v tlačenej forme na každom úseku a priebežne aktualizované.
 • Zamestnanci medzi sebou komunikujú prostredníctvom telefónov.
 • Ak bol zamestnanec počas tohto krízového stavu pred 14 dňami v zahraničí, prípadne v kontakte s osobou, ktorá bola minimálne 14 dní pred daným dátumom v zahraničí je povinný túto skutočnosť podľa možností telefonicky nahlásiť v zariadení a ostať minimálne 14 dní v karanténe. Zamestnanec má povinnosť informovať zamestnávateľa ak sa dostal do styku s osobou pozitívnou na COVID–19.
 • V prípade nedostatku zamestnancov, z dôvodu zvýšeného počtu práceneschopnosti, sa vedenie ZpS obráti na Okresný úrad, Námestie slobody 5, 093 01, Vranov nad Topľou, prednosta úradu: Mgr. Andrej Krišanda, tel.č. 057/446 27 28, 057/442 28 92.
 • Prebieha meranie telesnej teploty (TT) pri príchode aj odchode zamestnancov. Zamestnanec nesmie prísť do práce s telesnou teplotou vyššou ako 37° C, ak má pocit počas výkonu práce, že má teplotu vyššiu ako 37° C, má možnosť si ju zmerať pri

zdravotných sestrách. Zvýšená TT bude hlásená vedúcemu pracovníkovi, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

 • Zvýšila sa hygiena, prebieha častejšia dezinfekcia prostredia ZpS. Denne sa dezinfikujú kľučky, madlá, vypínače, výťahy…
 • Zamestnanci majú zákaz sa združovať vo väčších skupinách, pri stravovaní sa striedať, prípadne sa stravovať v kancelárii samostatne.

Prijímatelia sociálnej služby (ďalej len PSS)

 • Každý PSS je informovaný o opatreniach, nariadeniach a spracovaní krízového plánu vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19 prostredníctvom sociálnych pracovníčok, opatrovateliek, zdravotných sestier.
 • V ZpS je zákaz návštev. Komunikácia s rodinnými príslušníkmi a blízkymi osobami prebieha telefonicky, prípadne cez počítač, tablet klientov alebo zariadenia využívajúc sociálne siete alebo komunikačné platformy ako Skype, Messenger a pod. Kontakty a oznamy na stránke www.zpsvranov.sk.

  Kontakty ZpS

 • Prístup ku kontaktom PSS je cez informačný systém CYGNUS.
 • Vstup do zariadenia iných osôb je taktiež zakázaný, informácie sa poskytujú len telefonicky. Preberanie pošty sa realizuje len u sociálnych pracovníčok zariadenia.
 • Vedie sa presná evidencia nevyhnutných návštev v ZpS.
 • V ZpS sú prísne hygienické a epidemiologické opatrenia, zvýšená dezinfekcia priestorov, rúk, povinné nosenie rúšok PSS v spoločných priestoroch a zamestnancov.
 • V ZpS sú dočasne pozastavené všetky hromadné skupinové podujatia a hromadné skupinové aktivity. Nekonajú sa bohoslužby a aktivity v ZpS. Skupinové podujatia a aktivity sa organizujú v menších skupinkách napr. 2–3 ľudia. Na takýchto skupinových aktivitách sa odporúča PSS, aby mali rúška. Uprednostnené sú aktivity v užšom kruhu, resp. individuálne.
 • PSS majú stanovený časový harmonogram na stravovanie podľa vchodov. V jedálni majú pokyn, aby sedeli každý samostatne, nezdružovali sa.

  Poskytovanie obedov PSS

  • Vchod č. 1: od 12:00 hod do 12:20 hod
  • Vchod č. 2: od 12:20 hod do 12:40 hod
  • Vchod č. 4: od 12:40 hod do 13:00 hod

  V jedálni sú rozsádzaní ku stolom.

 • Prebieha meranie telesnej teploty dvakrát denne všetkým PSS.
 • Sociálna pracovníčka je nápomocná pri zvládaní stresu a pri podávaní informácií PSS v krízovej situácii.
 • V ZpS sú zakázané návštevy (iba ak ide o prijímateľa sociálnej služby v terminálnej fáze ľudského života, z hľadiska etickýchprincípov a za preventívnych opatrení, sa tento zákaz neuplatňuje).

  Preventívne opatrenia v prípade návštevy PSS v terminálnej fáze:
  Dovolené je navštíviť PSS len jednému z rodinných príslušníkov. Po vstupe do vchodu, ktorý je najbližší k izbe PSS, je zdravotnou sestrou rodinnému príslušníkovi zmeraná telesná teplota, sú mu poskytnuté ochranné pomôcky (jednorazový ochranný plášť, rukavice, návleky na obuv, okuliare a ochranné rúško). Rodinný príslušník podpíše Čestné prehlásenie o skutočnostiach v súvislosti s COVID-19. V sprievode zdravotnej sestry je rodinný príslušník doprevádzaný na izbu PSS. Doba návštevy je povolená na čas 15 min. Počas tejto návštevy je zakázaný fyzický kontakt a dodržiavaný odstup 2 metre. PSS v čase tejto návštevy je vybavený ochrannými pomôckami.

 • Obmedzenie pohybu PSS nasledovne:
  1. obmedzenie pohybu mimo areál ZpS – až pokiaľ takéto obmedzenie nepostačuje je možné pristúpiť k
  2. obmedzeniu pohybu v rámci vchodov – až pokiaľ takéto obmedzenie nepostačuje je možné pristúpiť k
  3. obmedzeniu pohybu v rámci poschodia – až pokiaľ takéto obmedzenie nepostačuje je možné pristúpiť k
  4. obmedzeniu pohybu na izbu.
 • Ak PSS v nevyhnutnom prípade opúšťa zariadenie, iba v doprovode s určeným zamestnancom ZpS, je oboznámený s dodržiavaním hygienických pravidiel a je vybavený osobnými ochrannými prostriedkami (napríklad ochranné rúško, rukavice, prípadne aj dezinfekciou na ruky).
 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19:

  Sa uzatvára celé ZpS a zamedzuje sa kontakt s inými PSS, v rámci toho vchodu, ak je predpoklad, že prijímatelia boli v kontakte s uvedeným prijímateľom, obmedziť pohyb po chodbe ZpS len na individuálny pohyb a bezodkladne kontaktovať ošetrujúceho lekára a príslušný úrad verejného zdravotníctva.

2. Prevádzka v prípade uzavretia ZpS na obdobie 14 dní (minimálny nutný počet zamestnancov podľa odhadu)

V prípade karantény ZpS zotrvávajú zamestnanci v službe 24/7 po dobu 14 dní. V ZpS je určený minimálny počet zamestnancov na zabezpečenie nepretržitého chodu ZpS v krízovej situácii.

Zamestnanci boli oboznámení s krízovým plánom v prípade karantény a poučení, aké veci si majú so sebou priniesť v prípade vyhlásenia karantény a privolania do zamestnania.

Tabuľka č. 1 – Počet zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách na jednotlivých oddeleniach.

Názov úseku Pracovná pozícia Počet zamestnancov
Riaditeľka ZpS   1
Úsek odborných činností Vedúca úseku 1
Sociálna pracovníčka 1
Opatrovateľky 14
Zdravotná sestra 1
Úsek vnútornej prevádzky Vedúca úseku – hygiena 1
Upratovačky/práčky 4
Mangliarka 1
Vedúci úseku – údržba 1
Údržbár 1
Stravovací úsek Kuchárky 4
Spolu   30

V Prílohe č. 1 je určený tím zamestnancov pre zabezpečenie sociálnej služby v rámci vyhláseného stavu karantény, ktorí vyjadrili ochotu v prípade karantény v zariadení zotrvať v krízovej službe 24/7 po dobu 14 dní. *

* Pozn.: V zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebude táto príloha zverejnená.

3. Karanténa PSS

 • PSS, ktorý má byť znovuprijatý do ZpS (z nemocnice) je priamo v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti testovaný dvakrát na COVID–19. V prípade negatívneho výsledku testu na COVID–19 je klient prevezený do zariadenia a absolvuje preventívnu 14 – dňovú karanténu od nástupu do zariadenia a to (ak je to možné) priamo v izbe, kde je ubytovaný.
 • V prípade fyzickej osoby, ktorá je bezodkladne odkázaná na poskytovanie sociálnej služby a po absolvovaní 14-dňovej karantény (v karanténnom centre mesta) a testu na COVID–19 a následne s potvrdeným negatívnym výsledkom sa môže začať poskytovať sociálna služba.
 • Karanténa takýchto PSS bude prebiehať vo vchode č. 3, kde sa vyčlení celé 1. poschodie a to byty č. 41, 42, 43, 44.
 • V týchto bytoch budú zriadené izolačné miestnosti. Počet klientov, ktorí môžu byť umiestnení v týchto bytoch je spolu 12 osôb, čo predstavuje 10% zo všetkých PSS ZpS.
 • V priestoroch izolačnej miestnosti je zabezpečený dozor zodpovednou osobou, ktorá dohliada na dodržiavanie režimu karantény a vedenie dokumentácie.
 • Do izolačnej miestnosti vstupuje vždy len jedna osoba a to buď zdravotná sestra alebo opatrovateľka.
 • Tieto osoby budú opatrené ochrannými zdravotnými pomôckami ako sú ochranná kombinéza, návleky na obuv, ochranné rúško, rukavice, štít a ochranné okuliare.
 • Jedlo sa podáva 3 – krát denne v jednorazových plastových obaloch. Položí sa pred dvere izolačnej miestnosti. V prípade imobilného klienta je určený personál – opatrovateľka, ktorý takémuto klientovi poskytne stravu priamo na izbe.

4. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v karanténe

 • Priestory, kde budú môcť oddychovať zamestnanci, ktorí pracujú s klientmi v karanténe sú určené vo vchode č. 3 a to v jednej z miestností na 1. poschodí.
 • Celkový počet lôžok na prenocovanie závisí od počtu zamestnancov, ktorý bude potrebný na zabezpečenie starostlivosti o klientov v izolačných miestnostiach. Tento stav sa upravuje podľa stupňa odkázanosti PSS. Počas karantény je úplný zákaz návštev a opustenia zariadenia.
 • Každý zamestnanec svoj odev po skončení služby dá oprať do práčovne

5. Priestory na oddych a nočný odpočinok pre zamestnancov v prevádzke mimo priestorov karantény

 • Zamestnancom, ktorí sú v prevádzke mimo priestorov karantény sú pre oddych a nočný odpočinok určené šatne, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých úsekoch, miestnosť pre opatrovateľky, kancelárie, knižnica, denné centrum, rehabilitačná miestnosť a byty č. 25 a č. 9.
 • Celkový počet lôžok na prenocovanie je 30.

Tabuľka č. 2

Miestnosť Počet lôžok na prenocovanie
Kancelária riaditeľa 1
Kancelária č. 21 1
Kancelária č. 24 1
Kancelária č. 23 1
Miestnosť opatrovateliek 2
Rehabilitačná miestnosť 4
Knižnica 2
Denné centrum 3
Jedáleň zamestnancov 4
Šatňa údržby 1
Byt č. 25 5
Byt č. 9 5

6. Práca s PSS a zaistenie ďalších vecí v prípade karantény

 • Zaisťuje sa iba základná podpora – pomoc pri hygiene, strava, upratovanie, pranie.
 • Zápis sa robí 1× denne a zapisujú sa najdôležitejšie informácie. Klienti sú najmä na izbách (počúvanie hudby, pozeranie TV,vychádzka v areáli ZpS).
 • Všetci zamestnanci majú v mobilnom telefóne čísla na riaditeľa / zástupcu / vedúcich pracovníkov.
 • Rušia sa činnosti súvisiace s aktivizáciou, časť personálu zabezpečí rozvoz stravy, časť ako rezerva pre prípad podpory oddelení, či iné činnosti – šitie rúšok, a pod.
 • Úplný zákaz návštev a opustenia zariadenia napr. k príbuzným.

7. Ochranné pomôcky, vybavenie

 • Ochranné plášte – 500 ks
 • Rúška – 300 ks pre klientov a 400 ks pre zamestnancov
 • Zásoba liekov – je zabezpečené dostatočné množstvo liekov proti zvýšenej teplote ( v prípade výpadku požiadame lekáreň o zásobenie)
 • Ložné prádlo – 300 ks
 • Paplóny – 30 ks
 • Rukavice – 1000 ks
 • Obedáre – 100 ks

V prípade potreby bude ZpS kontaktovať príslušný RÚVZ, Mesto Vranov nad Topľou a Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie financovania a registrácie, tel.: 051/708 16 28.

Ochranné pomôcky ZpS nemá v dostatočnom množstve, preto je potrebné ich priebežne dopĺňať z rôznych dostupných zdrojov.

8. Zaistenie stravy

 • Je zostavený týždenný jedálny lístok v prípade karantény. Môže sa upravovať / meniť podľa dostupných trvanlivých surovín v sklade.
 • V prípade karantény pracovníkov kuchyne: ZpS osloví zriaďovateľa – Mestský úrad Vranov nad Topľou, aby sa otvorila školská jedáleň a zariadenie mohlo odoberať jedlo – zodpovedný zamestnanec Mária Flešárová.
 • Prípadne kuchárky zo školských jedální môžu variť v kuchyni ZpS.
 • Sklad potravín je zásobený, aby boli primerané zásoby.
 • V prípade karantény – zákaz podávania jedla v jedálni, rozvoz stravy na izby.
 • Raňajky, večere – schopní klienti plus personál – v pripravených boxoch pred vstupom do jedálne, vytvorené farebné značky v cca 2 m odstupoch na dodržiavanie odstupu.

9. Práčovňa

 • Vyhradený priestor pre príjem a výdaj prádla je určený pri práčovni (prvý vchod zo zadnej strany budovy). Špinavé prádlo je umiestnené v zberných nádobách na to určených.
 • Je zákaz vstupu personálu do priestorov práčovne okrem upratovačiek / pračiek – zodpovedná osoba – vedúca úseku vnútornej prevádzky – hygiena.

10. Zaistenie komunikácie s okolím

Informácie o stave PSS sa podávajú príbuzným len telefonicky prípadne e-mailom. Kontaktná osoba ohľadom PSS: zdravotná sestra, sociálne pracovníčky, opatrovateľky.

11. Zoznam dôležitých telefónnych čísel

 • Kontakty na lekárov sú zhromaždené pri zdravotných sestrách, viď kniha telefónne čísla.
 • Dôležité kontakty sú vyvesené na nástenke vo vchode č. 2 ZpS.

12. Dezinfekčný plán

 • Dvakrát v týždni sa dezinfikuje exteriér ZpS a to najmä vonkajšie kľučky, zábradlie, stoly, lavičky a chodníky.
 • Na dezinfekciu sa používajú virucídne prípravky aj na báze alkoholu.
 • Pokyny pre zamestnancov:
  • každý zamestnanec musí mať pri vstupe do zariadenia aj po celý deň rúško na tvári,
  • hneď po príchode do zariadenia vydezinfikovať ruky prípravkom umiestneným pri dverách (Aniosgel),
  • na každom poschodí a v každej kancelárii sú dostupné dezinfekčné tekuté mydlá a dezinfekčné roztoky,
  • na utieranie rúk sa nepoužíva uterák, ruky sa po umytí utierajú do jednorazových papierových utierok, ktoré sa vyhadzujú do smetných košov,
  • často sa používajú dezinfekčné prostriedky a rukavice,
  • vyžarovanie jedálne a chodby germicídnymi žiaričmi,
  • aj počas víkendu sa zabezpečuje kompletná dezinfekcia zariadenia.
 • Spoločné priestory denne:
  • dezinfekcia všetkých podláh na chodbách a schodoch (Savo, Banox),
  • dezinfekčné čistenie madiel na chodbách a schodoch (Sanytol, Bio Form Plus, Dezinfekt),
  • dezinfekcia tlačidiel vo všetkých výťahoch (Sanytol, Bio Form Plus, Dezinfekt).
 • Izby PSS denne:
  • dezinfekčné umytie parapet (Sanytol, Bio Form Plus),
  • dezinfekčné umytie podlahovín (Savo, Banox),
  • dezinfekčné čistenie kľučiek, vypínačov a dverí v miestach častého dotyku (Sanytol, Bio Form Plus, Dezinfekt),
  • dezinfekčné umytie toaliet, umývadiel, obkladov, vaní a sprchových kútov (Banox, Domestos, Savo).
 • Kancelárie a spoločné priestory pre zamestnancov:
 • dezinfekčné umytie umývadiel vrátane sanitárnych obkladov, dezinfekčné umytie toaliet (Sanytol, Bio Form Plus),
 • dezinfekčné umytie podlahy (Savo, Banox),
 • dezinfekčné umytie miest častého dotyku,
 • kľučky, vypínače (Sanytol, Bio Form Plus, Dezinfekt).

13. Postup pri riešení infikovaného klienta

 • V prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 u PSS je potrebná izolácia klienta a zabezpečenie jeho prevozu do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti alebo na inom mieste určenom ministerstvom zdravotníctva SR.
 • Infikovaný klient bude umiestnený vo vchode č. 3, kde sa vyčlení celé 1. poschodie a to byty č.41, 42, 43, 44. Údržbár zabezpečí úpravu izby podľa zdravotného stavu a potrieb konkrétneho klienta.
 • Izolačné miestnosti sú viditeľne označené, pred dverami sú zabezpečené uzatvárateľné nádoby na použité ochranné pomôcky, dezinfekciu, atď. Nádoby sa budú pravidelne dezinfikovať a vynášať do kontajnera na biologický odpad, označený ako BIOHAZARD.
 • ZpS spolupracuje s príslušným HaZZ a územne príslušným RÚVZ pri odbere vzoriek.
 • Pri zhoršení zdravotného stavu prijímateľa sa postupuje podľa inštrukcií lekára cez telefón.

Vo Vranove nad Topľou dňa 5.5.2020

Mgr. Katarína Gáliková, v. r.
riaditeľka ZpS

aktualizácia: 03.11.2021 | počet zobrazení: 1 237
Počet návštev od 10.10.2012: 422729
Počet návštev dnes: 341