Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Súbory Cookie

« späť
Úvodná stránka » Dokumenty » Súbory Cookie

Nastavenie cookies

Jednotlivé druhy cookies, ktoré ste na našich stránkach ochotní akceptova? si môžete nastavi? v našom Cookies paneli.

?o sú cookies?

Každý sa pri webovom surfovaní ur?ite stretol s podobným upozornením: „Naše stránky používajú súbory cookies. Používaním týchto stránok súhlasíte s ich ukladaním na vaše zariadenie a s ich využívaním.“ Ale ?o to vlastne znamená?

Pojem a význam cookies

Cookies sú textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané v po?íta?i cez prehliada?. Ke? sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliada? pošle uloženú cookie spä? a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Aj preto cookies využíva vä?šina webových stránok. Európska únia však prišla so smernicou, pod?a ktorej musí da? užívate? webu súhlas s používaním cookies.

Využitie cookies:

 • Rozlišovanie návštevníkov
 • Podpora používate?ských preferencií
 • Analýza návštevnosti
 • Funk?nos? nákupov v e-shopoch
 • Personalizácia reklám

Výhody a nevýhody

Cookies napomáhajú ?ahšiemu zobrazeniu webových stránok. Z h?adiska bezpe?nosti nepredstavujú pre používate?a žiadne riziko. V prvom rade šetria ?as a u?ah?ujú prispôsobenie stránok vašim potrebám. So schopnos?ou odlíši? používate?a súvisí aj nevýhoda používania cookies. Do ur?itej miery sa totiž stráca anonymita. Z týchto dôvodov umož?ujú prehliada?e ukladanie cookies vypnú?, blokova?, ?i ich manuálne zmaza?. Užívate? tým však príde o spomínané výhody.

Typy cookies:

 • Nevyhnutné:

  Potrebné pre fungovanie webových stránok.

 • Funk?né:

  Pre vylepšenie funkcionality webových stránok. Cookies, ktoré si pamätajú obsah.

 • Cookies vlastníka stránok:

  Cookies nastavené danou stránkou a môžu by? „?ítané“ iba ?ou.

 • Cookies tretích strán:

  Používané na analytické služby alebo reklamné ú?ely. Cookies tretích strán vytvárajú iné organizácie, ktoré využívame na rôzne služby. Napr. externé analytické služby a ich poskytovatelia v našom mene vytvárajú súbory cookies, ktoré umož?ujú zisti?, aký obsah má úspech. Sú?as?ou navštevovanej webovej lokality môže by? aj vložený obsah (napr. z YouTube), pri?om tieto lokality môžu vytvára? svoje vlastné cookies.

 • Flash cookies:

  Pre zapamätanie preferencií používate?a ako je hlasitos? alebo skóre.

Na našej stránke sa používajú len súbory cookies na zapamätanie si Vaše vo?by o oboznámení sa s touto informáciou o súboroch cookies a súbory cookies tretej strany – Google Analytics spolo?nosti Google. Viac o súboroch Google Analytics nájdete tu a o možnosti ich správy tu.

Ako kontrolova? súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolova? a/alebo zmaza? pod?a uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke AboutCookies.org. Môžete vymaza? všetky súbory cookie uložené vo svojom po?íta?i a vä?šinu prehliada?ov môžete nastavi? tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musie? pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravova? niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungova?.

„On“ alebo „Off“?

Používaním webových stránok súhlasíte s cookies. Môžete ich odmietnu?, avšak potom budete nútení nastavova? vo?by manuálne zakaždým, ke? navštívite stránky, pri?om niektoré služby a funkcie nemusia fungova?. Aj preto vám odporú?ame, aby ste cookies nechali zapnuté.

Nastavenie cookies

Jednotlivé druhy cookies, ktoré ste na našich stránkach ochotní akceptova? si môžete nastavi? v našom Cookies paneli.

aktualizácia: 09.02.2023 | počet zobrazení: 1 083
Počet návštev od 10.10.2012: 197409
Počet návštev dnes: 412