Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Ochrana ľudských práv

« späť
Úvodná stránka » Dokumenty » Smernice » Ochrana ľudských práv

Na prevzatie: Ochrana ľudských práv a slobôd (formát PDF, veľkosť 119,5 kB)

OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD

Spracoval: Mgr. Urbanová Martina 18.12.2018
Schválil: Mgr. Kuba Ján (riaditeľ) 18.12.2018
Účinnosť: 18.12.2018

Článok 1
Základné ustanovenia

Ľudské práva a slobody stanovujú spôsob ochrany práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby a taktiež stanovujú spôsob rovnakého zaobchádzania a ochrany zamestnancov pred diskrimináciou v podmienkach Zariadenia pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou, Sídlisko 1. mája č. 73 vo Vranove nad Topľou (ďalej len „ZpS“).

Ochrana ľudských práv a slobôd prijímateľov sociálnej služby je zakotvená v Ústave Slovenskej republiky, vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v Európskej sociálnej charte, v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) a iných medzinárodných a všeobecne záväzných právnych normách a pravidlách občianskeho spolužitia. Zariadenie pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou ako poskytovateľ sociálnych služieb rešpektuje právo prijímateľov týchto služieb na dôstojnosť, sebaurčenie, súkromie a bezpečie.

O rovnakom zaobchádzaní a o ochrane zamestnancov pred diskrimináciou hovorí zákon č. 365/2004 Z.z. (antidiskriminačný zákon), zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, Smernica č. 1 Pracovný poriadok, Smernica č. 2 Organizačný poriadok a Smernica č. 3 Poriadok odmeňovania. Zariadenie pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou ako zamestnávateľ dodržiava zásady rovnakého zaobchádzania spočívajúce v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Článok 2
Zásady poskytovania sociálnej starostlivosti

 1. V zariadení pre seniorov sú sociálne služby poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.
 2. Zariadenie pre seniorov ako poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.
 3. Zariadenie pre seniorov ako poskytovateľ sociálnej služby podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Článok 3
Poučenie zamestnancov

 1. Vedúci zamestnanec oboznámi svojich podriadených s ľudskými právami a slobodami prijímateľa sociálnej služby.
 2. Personalistka oboznámi všetkých novoprijatých zamestnancov s ľudskými právami a slobodami prijímateľa sociálnej služby.

Súhlas s oboznámením sa so základnými právami a slobodami prijímateľov sociálnej služby, ako aj ich porozumenie každý zamestnanec potvrdí svojim podpisom. Každý zamestnanec bude rešpektovať tieto práva a slobody prijímateľov sociálnej služby v zariadení.

Článok 4
Práva prijímateľov sociálnej služby v zariadení

Zariadenie rešpektuje zásady rovnakého zaobchádzania a práva prijímateľa sociálnej služby.

 1. Pre zabezpečenie dôstojnosti prijímateľov sociálnej služby ZpS dbá na:
  • ochranu života a zdravia,
  • osobnú slobodu,
  • rešpekt k osobnej cti, dobrej povesti a mena
  • zachovanie identity PSS, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti.
 2. Zariadenie pre seniorov vytvára také podmienky, aby bolo naplnené právo prijímateľov sociálnej služby na:
  1. sebaurčenie a to predovšetkým:
   • ochranu osobnej slobody,
   • slobodu myslenia a náboženského vyznania,
   • dôraz na osobný rozvoj.
  2. rešpekt súkromia prijímateľov sociálnej služby
   • nenarušovanie osobného priestoru,
   • ochranu osobných údajov,
   • dôvernosť informácií poskytnutých kompetentným odborným zamestnancom zariadenia v záujme riešenia problémov prijímateľov sociálnej služby.
  3. vytváranie podmienok, pre zabezpečenie práva prijímateľov sociálnej služby na bezpečie a ochranu pred diskrimináciou, neľudským zaobchádzaním, ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.
  4. poskytovanie služby s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľov sociálnej služby, aby nemuseli ovplyvňovať služby neprípustnými (nezákonnými) prostriedkami (dary, úplatky a pod.)
  5. Zariadenie pre seniorov poskytuje sociálne služby prijímateľovi sociálnej služby, tak že:
   • rešpektuje jeho prirodzené vzťahy v rámci jeho rodiny a komunity
   • dodržiava právo na rovnosť príležitostí,
   • zachováva prirodzenú ľudskú dôstojnosť, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.
 3. Zariadenie pre seniorov rešpektuje sociálny status prijímateľa sociálnej služby:
  • Poskytovateľ sociálnej služby rešpektuje a podporuje rozvoj schopností, zručností a vedomostí prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o prijímateľovi sociálnej služby.
  • Poskytovateľ sociálnej služby podporuje zachovanie identity prijímateľa sociálnej služby, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti a prístup k individuali­zovanej podpore.
  • Poskytovateľ sociálnej služby vedome a aktívne podporuje vytváranie pozitívneho obrazu o každom prijímateľovi sociálnej služby aj smerom k nemu, smerom k ostatným prijímateľom sociálnej služby a smerom k verejnosti.
 4. Zariadenie pre seniorov podporuje prijímateľa sociálnej služby vo vzťahoch s rodinou a komunitou:

  podporuje prijímateľa sociálnej služby v plnom a účinnom zapojení sa a začlenení sa do spoločnosti s rešpektovaním jeho prirodzených vzťahov v rámci jeho rodiny a komunity v súlade s právom na rovnosť príležitostí.

Článok 5
Pravidlá pre ochranu práv prijímateľov sociálnej služby pred predsudkami a negatívnymi hodnoteniami

K zamedzeniu porušovania práv prijímateľov sociálnej služby v ZpS sú zavedené jasné pravidlá, ktorými sa musia riadiť všetci zamestnanci ZpS.

Jedná sa o nasledovné pravidlá:

 • komunikujú a konajú slušne a správne,
 • vytvárajú podmienky preto, aby prijímatelia sociálnej služby mohli robiť zmysluplné činnosti a žili dôstojne,
 • pomáhajú prijímateľom sociálnej služby správne sa vyjadrovať a správať sa, obliekať sa, obklopovať sa vecami a vykonávať činnosti, ktoré sú adekvátne ich veku,
 • správajú sa ku prijímateľom sociálnej služby s rešpektom,
 • predstavujú prijímateľov sociálnej služby menom, nie diagnózou,
 • neoslovujú prijímateľov sociálnej služby podľa jeho zdravotného stavu, je neprípustné používať termíny ako „ležiak“ a pod.,
 • pristupujú k prijímateľom sociálnej služby pozitívne,
 • snažia sa ukázať, že prípadné problémy prijímateľov sociálnej služby sú prirodzeným javom,
 • usilujú sa o to, aby život prijímateľov sociálnej služby bol čo najprirodzenejší,
 • program voľno-časových aktivít prispôsobujú želaniam prijímateľov sociálnej služby,
 • eliminujú nepriaznivé sprievodné javy spojené s chorobou,
 • zverejňujú fotografie z rôznych spoločenských akcií na nástenke, na webovom sídle zariadenia, len so súhlasom prijímateľov sociálnej služby. Zverejňovanie týchto aktivít je dôležité, aby si verejnosť mohla predstaviť rozmanitosť života v ZpS,
 • dodržujú mlčanlivosť, pretože neopatrnosť a v mnohých prípadoch i nechtiac vypustené slová môžu mať zlý vplyv na prijímateľov sociálnej služby.

Zamedzenie stretu záujmov zariadenia so záujmami prijímateľov sociálnej služby
Z dôvodu ochrany práv a slobôd prijímateľov sociálnych služieb je potrebné v situácii:

 • keď je prijímateľ sociálnej služby pozbavený spôsobilosti na právne úkony a súdom ustanoveným opatrovníkom sa stáva zariadenie, je potrebné dbať na zamedzenie stretu záujmov poskytovateľa a prijímateľa. V takomto prípade za opatrovníka vystupuje ako prijímateľ štatutár zariadenia a za poskytovateľa ním poverený zástupca.
 • Keď zamestnanec poskytne informácie, ktoré by viedli k akémukoľvek porušeniu ľudských práv a slobôd prijímateľa sociálnej služby. Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov v informačnom systéme a ochrany aktív, dodržiavať technické, organizačné a personálne opatrenia vo forme poučenia dotknutých osôb, bezpečnostných smerníc a iných dokumentov.

Týmito pravidlami sa riadia všetci zamestnanci ZpS.

Článok 6
Poučenie prijímateľa sociálnych služieb o jeho právach, slobodách a o ochrane pred diskrimináciou

 • Sociálny pracovník oboznámi a informuje každého novoprijatého prijímateľa sociálnej služby a jeho rodinu o tom, aké má práva a slobody a ako je chránený pred diskrimináciou v pre neho zrozumiteľnej for­me.
 • Každý prijímateľ sociálnej služby má možnosť sa o svojich právach a slobodách a ochrane pred diskrimináciou informovať u sociálnych pracovníčok, alebo u vedúcej Úseku odborných činností.

Diskriminácia:

 1. priama diskriminácia – je konanie, alebo opomenutie, pri ktorom sa s osobou zaobchádza menej priaznivo, ako sa zaobchádza, zaobchádzalo alebo by sa mohlo zaobchádzať s inou osobou v porovnateľnej situácii,
 2. nepriama diskriminácia – je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu,
 3. diskriminácia z dôvodu:
  • pohlavia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu tehotenstva alebo materstva, ako aj diskriminácia z dôvodu pohlavnej alebo rodovej identifikácie,
  • rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého rasového pôvodu, národnostného alebo etnického pôvodu,
  • náboženského vyznania alebo viery sa považuje aj diskriminácia z dôvodu vzťahu k osobe určitého náboženského vyznania alebo viery a aj diskriminácia fyzickej osoby bez náboženského vyznania,
  • zdravotného postihnutia sa považuje aj diskriminácia z dôvodu predchádzajúceho zdravotného postihnutia alebo diskriminácia osoby, u ktorej by na základe vonkajších príznakov bolo možné predpokladať, že je osoba so zdravotným postihnutím.

Právna ochrana a konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania:

 • Každý má právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.
 • Každý sa môže domáhať svojich práv na súde, ak sa domnieva, že je alebo bol dotknutý na svojich právach, právom chránených záujmoch alebo slobodách nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania. Môže sa najmä domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, ak je to možné, napravil protiprávny stav alebo poskytol primerané zadosťučinenie.
 • Ak by primerané zadosťučinenie nebolo dostačujúce, najmä ak nedodržaním zásady rovnakého zaobchádzania bola značným spôsobom znížená dôstojnosť, spoločenská vážnosť alebo spoločenské uplatnenie poškodenej osoby, môže sa tá domáhať aj náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch. Sumu náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej nemajetkovej ujmy a všetky okolnosti, za ktorých došlo k jej vzniku.
 • Právo na náhradu škody, alebo právo na inú náhradu, nie je týmto zákonom dotknuté.
 • Každý má právo na ochranu svojich práv aj mimosúdnou cestou prostredníctvom mediácie.
 • Ak by porušením zásady rovnakého zaobchádzania mohli byť dotknuté práva, právom chránené záujmy alebo slobody väčšieho alebo neurčitého počtu osôb alebo ak by takýmto porušením mohol byť vážne ohrozený verejný záujem, patrí právo domáhať sa ochrany práva na rovnaké zaobchádzanie aj ZpS. ZpS sa môže domáhať, aby ten, kto nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania, upustil od svojho konania, a ak je to možné, napravil protiprávny stav.
 • Konanie vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania sa začína na návrh osoby, ktorá namieta, že jej právo bolo dotknuté porušením zásady rovnakého zaobchádzania (ďalej len „žalobca“). Žalobca je povinný v návrhu označiť osobu, o ktorej tvrdí, že porušila zásadu rovnakého zaobchádzania (ďalej len „žalovaný“).
 • Žalovaný je povinný preukázať, že neporušil zásadu rovnakého zaobchádzania, ak žalobca oznámi súdu skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že k porušeniu zásady rovnakého zaobchádzania doš­lo.

Článok 7
Dohľad nad ochranou ľudských práv a slobôd a ochrana pre diskrimináciou prijímateľov sociálnej služby

 1. „Výbor prijímateľov sociálnych služieb“, bude zabezpečovať dohľad nad ochranou ľudských práv a slobôd a ochranou pred diskrimináciou PSS v ZpS. Na každom zasadnutí výboru informuje „Výbor prijímateľov“ prítomných, či boli, alebo neboli, zistené takéto porušenia. V prípade zistenia porušenia uvedených práv, slobôd, alebo diskriminácii niektorého z PSS, „Výbor prijímateľov“ bezodkladne nahlási tento stav sociálnemu pracovníkovi.
 2. Sociálny pracovník vedie evidenciu o porušovaní ľudských práv a slobôd a o ochrane pred diskrimináciou (príloha č. 1). Bezodkladne informuje o zistenom stave vedúcu úseku a ona následne riaditeľa ZpS.
 3. V prípade ak by ktokoľvek zo zamestnancov videl, alebo sa dozvedel o prípade porušovania práv a slobôd PSS, prípadne by sa dozvedel, že došlo k diskriminácii prijímateľa sociálnej služby v zariadení je povinný to bezodkladne nahlásiť sociálnemu pracovníkovi.
 4. Sociálny pracovník to zaeviduje a bezodkladne to nahlási riaditeľovi ZpS, aby mohol určiť nápravné opatrenia na odstránenie tohto problému.

Článok 8
Dohľad nad ochranou pred diskrimináciou a zásada rovnakého zaobchádzania so zamestnancami

Zariadenie pre seniorov ako zamestnávateľ(ďalej len „zamestnávateľ“)je v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zamestnávateľ nesmie bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho monitoruje, vykonáva záznam telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontroluje elektronickú poštu odoslanú z pracovnej elektronickej adresy a doručenú na túto adresu bez toho, aby ho na to vopred upozornil. Ak zamestnávateľ zavádza kontrolný mechanizmus, je povinný prerokovať so zástupcami zamestnancov rozsah kontroly, spôsob jej uskutočnenia, ako aj dobu jej trvania a informovať zamestnancov o rozsahu kontroly, spôsobe jej uskutočnenia, ako aj o dobe jej trvania.

Výkon práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka pracovnoprávneho vzťahu alebo spoluzamestnancov. Nikto nesmie byť na pracovisku v súvislosti s výkonom pracovnoprávnych vzťahov prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného zamestnanca alebo zamestnávateľa sťažnosť, žalobu, návrh na začatie trestného stíhania alebo iné oznámenie o kriminalite alebo inej protispoločenskej činnosti.

Zamestnanec má právo podať zamestnávateľovi sťažnosť v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania, nedodržaním dobrých mravov alebo z dôvodu narúšania jeho súkromia na pracovisku. Zamestnávateľ je povinný na sťažnosť zamestnanca bez zbytočného odkladu odpovedať, vykonať nápravu, upustiť od takého konania a odstrániť jeho následky.

Článok 9
Preventívne opatrenia

Zariadenie vo vzťahu k prijímateľom sociálnej služby zabezpečuje:

 1. Komunitný systém práce, ktorý zapája PSS do života zariadenia ako partnerov pri poskytovaní sociálnych služieb. Realizovaný formou plánu záujmovej činnosti a IP.
 2. Pravidelné zisťovanie spokojnosti prijímateľov sociálnej služby (priama spätná väzba, ankety v rámci komunitných stretnutí, dotazníka a pod.).
 3. Podporovanieďal­šiehovzdeláva­niazvyšovanie­odbornejspôso­bilostizamestnan­cov.
 4. Pravidelnú supervíziu, ktorá napomáha zvyšovať kvalitu odbornej práce a podnecovať osobnostný rozvoj zamestnancov (napr. napomáha identifikovať vlastné predsudky, stereotyp, ktoré by mohli mať za následok diskriminačné správanie voči určitej skupine alebo skupinám prijímateľov sociálnych služieb).

Zariadenie vo vzťahu k zamestnancom zabezpečuje: Každý zamestnanec má právo na rovnaké zaobchádzanie. V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje:

 1. rovnosť prístupu k zamestnaniu, povolaniu, zárobkovej činnosti alebo funkcii vrátane požiadaviek pri prijímaní do zamestnania a podmienok a spôsobu uskutočňovania výberu do zamestnania,
 2. rovnosť výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v ZpS vrátane odmeňovania (Smernica č. 3 Poriadok odmeňovania), funkčného postupu a prepúšťania,
 3. rovnosť prístupu k odbornému vzdelávaniu, ďalšiemu odbornému vzdelávaniu a účasti na programoch supervízie,
 4. rovnosť prístupu k členstvu a pôsobeniu v organizácii zamestnancov vrátane poskytovania výhod, ktoré tieto organizácie svojim členom poskytujú.

Článok 10
Kontrolné opatrenia

 1. Kontrola dodržiavania ľudských práv a slobôd, dodržiavania rovnakého zaobchádzania a dohľadu pred diskrimináciou sa môže vykonať kedykoľvek. Za vykonávanie kontrolnej činnosti zodpovedajú vedúci úsekov.
 2. Kontrola sa vykonáva rozhovorom, nahliadnutím do evidencie porušovania práv a slobôd a taktiež na dodržiavanie nápravných opatrení. Kontrola sa vykonáva aj prostredníctvom dotazníka.

Tak ako všetci prijímatelia sociálnej služby v ZpS sú si rovní vo svojich právach a ľudskej dôstojnosti, tak aj všetci zamestnanci majú právo na rovnaké zaobchádzanie a ochranu pred diskrimináciou.

Článok 11
Odkazy a poznámky

Súvisiace normy a predpisy

 • Ústava Slovenskej republiky
 • Všeobecná deklarácii ľudských práv
 • Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd
 • Európska sociálna charta
 • Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Interné dokumenty

 • Domáci poriadok
 • Prevádzkový poriadok
 • Pracovný poriadok
 • Organizačný poriadok
 • Poriadok odmeňovania

Článok 12
Prílohy

 • Príloha č. 1 – Evidencia porušenia ľudských práv a slobôd, alebo diskriminácie prijímateľa sociálnej služby
 • Príloha č. 2 – Etický kódex

Článok 13
Záverečné ustanovenia

 1. Štandardy Ochrana ľudských práv a slobôd sú v zákone č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov príloha č.2 (I. Oblasť a kritéria 1.1., 1.2, 1.3)
 2. Štandardy Ochrana ľudských práv a slobôd nadobúdajú účinnosť dňom podpisu.
aktualizácia: 17.12.2021 | počet zobrazení: 818
Počet návštev od 10.10.2012: 276076
Počet návštev dnes: 444