Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Postup prijímania záujemcov

« späť
Úvodná stránka » Dokumenty » Smernice » Postup prijímania záujemcov

Na prevzatie: Postup prijímania a predvolávania záujemcov a poskytovanie informácií (formát PDF, veľkosť 317,7 kB)

POSTUP PRIJÍMANIA A PREDVOLÁVANIA ZÁUJEMCOV A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Spracoval: Mgr. Urbanová Martina 08.01.2018
Schválil: Mgr. Kuba Ján (riaditeľ) 08.01.2018
Účinnosť: 08.01.2018

Článok 1
Základné ustanovenia

Postup prijímania a predvolávania záujemcov upravuje všetky vzťahy, postupy a ostatné podrobnosti súvisiace s prijímaním a predvolávaním občanov zo zoznamu žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou, Sídlisko 1. mája č. 73 vo Vranove nad Topľou (ďalej len „ZpS“).

Upravuje a stanovuje vecné a obsahové náležitosti zoznamu žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby zariadením, administratívu vedenia zoznamu žiadateľov, podmienky predvolávania žiadateľov, vymedzenie základných pojmov a odbornej terminológie a prednostné umiestňovanie, vyradenie zo zoznamu žiadateľov, zverejňovanie zoznamu žiadateľov.

Článok 2
Vecné a obsahové náležitosti zoznamu žiadateľov

 1. Zoznam žiadateľov je dokument prvotnej evidencie, ktorý vedie ZpS o občanoch, ktorí majú podanú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby z dôvodu nedostatku vhodného miesta v danom zariadení.
 2. Do zoznamu žiadateľov je zaradená, len tá žiadosť občana o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, (ďalej len žiadosť o zabezpečenie), ktorá obsahuje všetky predpísané náležitosti a prílohy – právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Potvrdenie o príjme (za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme, alebo za predchádzajúci kalendárny rok pri nepravidelnom príjme) a doklady o majetkových pomeroch, resp. vyhlásenie o majetku fyzickej osoby v zmysle § 72 ods. 11 a 12 zákona o sociálnych službách sa predkladajú najneskôr 3 pracovné dni pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Prílohy je možné predložiť aj v kópii, originál sa nevyžaduje. Zariadenie si pred nástupom prijímateľa sociálnej služby vyžiada potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia.
 3. Poradie žiadateľov sa určuje podľa dátumu doručenia žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
 4. Pokiaľ žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obsahuje všetky predpísané náležitosti a prílohy – originál podpisu žiadateľa, resp. jeho overená kópia, právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ZpS zaradí žiadosť do zoznamu žiadateľov do 7 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. Ako deň zaradenia žiadosti do zoznamu žiadateľov sa v oznámení o zaradení uvedie deň doručenia žiadosti. V prípade, že je do ZpS doručená žiadosť bez predpísaných náležitostí a príloh, ZpS vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky žiadosti odstránil. Zároveň upozorní žiadateľa, že v prípade neodstránenia nedostatkov žiadosti v stanovenej lehote, nebude jeho žiadosť zaradená do zoznamu žiadateľov a bude mu vrátená. ZpS zaradí žiadosť do zoznamu žiadateľov do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ako deň zaradenia žiadosti do zoznamu žiadateľov sa uvedie deň doručenia všetkých predpísaných náležitostí a príloh.
 5. Na zaradenie občana do zoznamu žiadateľov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Zaradenie do zoznamu žiadateľov sa oznamuje občanovi listom doručovaným doporučene, alebo osobne pri donesení žiadosti do ZpS.
 6. Zoznam žiadateľov sa vedie v elektronickej forme s možnosťou aktuálneho vytlačenia pre potreby štatistiky a kontroly ostatných kompetentných orgánov.
 7. Zoznam žiadateľov obsahuje:
  1. druh a formu sociálnej služby,
  2. číslo poradia,
  3. dátum zaradenia do zoznamu žiadateľov
  4. priezvisko, meno, dátum narodenia,
  5. trvalý pobyt žiadateľa,
  6. stupeň odkázanosti na sociálnu službu.

Článok 3
Administratíva vedenia zoznamu žiadateľov

 1. ZpS vedie zoznam žiadateľov zvlášť na každý druh a formu sociálnej služby, pokiaľ príslušné zariadenie sociálnych služieb poskytuje viac druhov a foriem sociálnych služieb.
 2. ZpS aktualizuje zoznam žiadateľov podľa potreby, minimálne1× v priebehu 12. mesiacov.
 3. Aktualizácia je proces zisťovania a overovania či dôvody, pre ktoré občan podal žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, v zariadení sociálnych služieb u občana naďalej trvajú a či počas čakania nedošlo k ich zmenám. Aktualizácia sa vykonáva všetkými dostupnými prostriedkami (písomne, elektronicky, telefonicky). Zistené informácie sa zapíšu do IS Cygnus.

  ZpS vyzve občana na vyjadrenie sa bezodkladne s poučením o možných právnych následkoch v prípade, ak by občan na vyzvu nereagoval. V prípade objektívnych príčin (vysoký vek občana, nedostatočné vzdelanie, nedostatočné právne vedomie, zdravotné dôvody a pod.), ktoré by zabraňovali občanovi vyjadriť sa k vyzve ZpS, či dôvody, pre ktoré podal žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby trvajú, alebo došlo k zmenám, je možné vykonať osobné šetrenie sociálnym pracovníkom zariadenia sociálnych služieb.

Článok 4
Predvolávanie zo zoznamu žiadateľov

 1. Ak sa uvoľnilo pre daného žiadateľa vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol žiadateľ do zoznamu žiadateľov zaradený, ZpS ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak ustanovenia tejto smernice neurčujú inak.
 2. Vhodné miesto pre občana je také miesto v zariadení sociálnych služieb, ktoré zodpovedá špecifickým podmienkam vzhľadom k pohlaviu a zdravotnému stavu občana. Pohlavie občana vystupuje ako faktor vhodnosti uvoľneného miesta. V prípadoch dvoj a viaclôžkových obytných miestností, resp. ubytovacích buniek, v prípade umiestňovania dvojice (manželov, súrodencov, rodiča a dieťaťa a pod.), ktorí trvajú na prijatí do zariadenia spoločne, bude ich požiadavka akceptovaná. Odmietnutie nástupu z uvedeného dôvodu nemá za následok vyradenie zo zoznamu žiadateľov na sociálnu službu.
 3. Mimo časového poradia je na uvoľnené vhodné miesto možné predvolať občana podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách ak:
  1. je jeho život alebo zdravie vážne ohrozené,
  2. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  3. skončil pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí.
 4. Za vážne ohrozenie života, alebo zdravia fyzickej osoby podľa článku 3 ods. a) sa považuje najmä, ak je fyzická osoba ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu, alebo jej blízka osoba na ktorej pomoc bola odkázaná zomrie, alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť, alebo jej nie je možné túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom, alebo manželkou, plnoletým dieťaťom, alebo rodičom, alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.
 5. Podmienky naliehavosti uvedené v ods. 3 a 4 skúma pracovník Obecného úradu.
 6. Následne je vystavený doklad o bezodkladnosti.
 7. Podmienky naliehavosti sa skúmajú:
  1. v čase uzatvárania zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb alebo v čase procesu zaraďovania do zoznamu žiadateľov,
  2. počas zaradenia do zoznamu žiadateľov a čakania na poradie, ak sa zmenila sociálna situácia občana.
 8. Občan vyzvaný ZpS na uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej služby je povinný svoje vyjadrenie oznámiť ZpS do 3 pracovných dní od vyzvy (ústne, písomne, elektronicky, telefonicky…).
 9. Pokiaľ vyzvaný žiadateľ oznámi ZpS v stanovenej lehote svoje súhlasné stanovisko, dohodne sa termín stretnutia v ZpS, aby sa spresnili ďalšie potrebné náležitosti ohľadom nástupu.
 10. Pri stretnutí v ZpS sa dohodne termín nástupu do zariadenia.
 11. V prípade, že vyzvaný žiadateľ oznámi ZpS svoje nesúhlasné stanovisko. ZpS preverí objektívnosť dôvodu zamietnutia nástupu a následne rozhodne o presunutí žiadateľa na posledné miesto v evidencii žiadateľov, alebo o ponechaní na pôvodnom mieste.

Článok 5
Vyradenie zo zoznamu žiadateľov

 1. Občan zaradený do zoznamu žiadateľov na poskytovanie sociálnej služby v zariadení je zo zoznamu žiadateľov vyradený ak:
  1. prestal spĺňať podmienky na poskytovanie žiadaného druhu sociálnej služby,
  2. vezme žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby späť,
  3. po vyzve ZpS neuzatvorí zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby okrem vážnych dôvodov (napr. hospitalizácie, liečebný a kúpeľný pobyt, právo na súkromie a iné),
  4. zomrie, vtedy je rodinný príslušník povinný doniesť úmrtný list na základe ktorého sa žiadosť vyradí zo zoznamu žiadateľov.
 2. Vyradenie občana zo zoznamu žiadateľov sa neoznamuje, vyznačí sa v IS Cygnus formou poznámky a žiadosť sa archivuje.

Článok 6
Zverejňovanie zoznamu žiadateľov

 1. ZpS je povinné zverejňovať zoznam žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby na svojej internetovej stránke. Aktualizácia je vykonávaná denne. Zoznamy žiadateľov sa zverejňujú aj v prípade, ak ZpS neeviduje žiadnych žiadateľov.
 2. Údaje zverejňované na internetovej stránke ZpS obsahujú len poradové číslo, meno, priezvisko, obec trvalého bydliska a dátum zaradenia do zoznamu žiadateľov.
 3. ZpS zverejňuje na internetovej stránke základné informácie a zoznam žiadateľov.

Článok 7
Poskytovanie informácií a sociálne poradenstvo

Zariadenie pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou, Sídlisko 1. mája č. 73 vo Vranove nad Topľou (ďalej len „ZpS“) je povinnou osobou na sprístupňovanie informácií v zmysle § 14, ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

ZpS aktívne komunikuje so záujemcom o sociálnu službu a prijímateľom sociálnej služby (ďalej len „PSS“) pričom využíva formy verbálnej, neverbálnej komunikácie a taktiež využíva alternatívne spôsoby a metódy komunikácie. Komunikácia prebieha na princípoch partnerstva a rovnakého zaobchádzania, aktívne informuje záujemcu sociálnej služby, alebo prijímateľa sociálnej služby o aktuálnej situácii a podmienkach poskytovania sociálnej služby, ako aj vytvára podmienky na zapojenie PSS do spôsobu spracúvania, dopĺňania, finalizovania a overovania poskytovania informácii a sociálnej službe (na webovej stránke www.zpsvranov.sk). Zabezpečuje, aby zamestnanci priameho kontaktu ovládali spôsoby a metódy komunikácie zohľadňujúce individuálne potreby PSS.

ZpS zabezpečuje, aby záujemca o sociálnu službu, PSS, jeho rodina boli informovaní o najnovších trendoch a prístupoch pri poskytovaní sociálnej služby ( metódy a techniky sociálnej práce – pracovné postupy), druhoch sociálnych služieb, formách a spôsoboch poskytovania sociálnych služieb (www.zpsvranov.sk ).

ZpS aktívne zabezpečuje, aby informácie osobného charakteru boli záujemcovi o sociálnu službu a PSS podávané vhodným spôsobom, vo vhodnom čase, v pracovné dni od 07:30 hod. do 15:30 hod. a na vhodnom mieste:

 • riaditeľom ZpS v kancelárii riaditeľa v II. vchode,
 • vedúcou odborných činností v kancelárii v II. vchode,
 • sociálnym pracovníkom v kancelárii v II. vchode,
 • ostatní zamestnanci nesmú podávať informácie.

O poskytovaní informácii vedú riaditeľ, vedúca úseku odborných činností a sociálny pracovníci záznamy v „Evidencií sociálneho poradenstva“.

Postup a podmienky poskytovania informácií

Žiadosti o poskytovanie informácií záujemcom a prijímateľom sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov v pracovných dňoch v čase od 7:30 hod. do 15:30 hod.

 1. Žiadosti (osobné, písomné alebo doručené elektronickou poštou na adresu riaditel@zpsvranov.sk) o poskytnutie informácie v prvom styku so žiadateľmi preberá kontaktná osoba, kompetentný pracovník riaditeľ v čase neprítomnosti riaditeľa jeho zástupca, alebo sociálny pracovník na princípe partnerstva a rovnakého zaobchádzania v zrozumiteľnej forme, podľa individuálnych potrieb a schopností.
  1. Žiadosti o poskytnutie informácie záujemcovi o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, prijímateľovi sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov doručené elektronickou poštou na adresu riaditel@zpsvranov.sk budú elektronicky preposlané k vybaveniu vedúcej úseku odborných činností a vedúca úseku odborných činností, môže žiadosť ďalej postúpiť na vybavenie sociálnym pracovníkom zariadenia. Tieto žiadosti musia byť vybavené maximálne do 10 dní od ich doručenia.
  2. Žiadosti o poskytnutie informácie záujemcovi o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, prijímateľovi sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov – telefonické preberá:
   • Kontakt riaditeľ: 0917 379 271.
   • Kontakt vedúca úseku odborných činností: 0919 218 233.
   • Kontakt sociálne pracovníčky: 0919 218 231.
  3. Informácie o zdravotnom stave prijímateľov sociálnych služieb v zariadení poskytuje, len ošetrujúci lekár PSS a to len osobám, ktoré určí prijímateľ sociálnej služby.
  4. Informácie o poskytovanej sociálnej službe prijímateľovi sociálnej služby v zariadení sa poskytujú len osobám, ktoré určí prijímateľ sociálnej služby.
 2. Ak osobnú žiadosť nemožno na mieste vybaviť, kontaktná osoba žiadosť bezodkladne odstúpi vecne príslušnému úseku ZpS na poskytnutie informácií k žiadosti. Pokiaľ žiadateľ o informáciu písomnú žiadosť adresoval priamo na vecne príslušný úsek ZpS, tento má povinnosť bez meškania zaevidovať žiadosť v kancelárii riaditeľa a bezodkladne poskytnúť podklady pre vybavenie žiadosti kontaktnej osobe. Ak v závislosti od žiadosti bude potrebná spolupráca viacerých úsekov ZpS vecne príslušné úseky pošlú bezodkladne informáciu za svoj úsek kontaktnej osobe a tá poskytne žiadateľovi súhrnnú informáciu. Ak ZpS nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne. Postúpenie žiadosti kontaktná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 3. Písomné žiadosti o sprístupnenie informácie, ktoré nespĺňajú formálne a vecné náležitosti podľa § 14, ods. 1 a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení, sú zaevidované v evidencií žiadostí podľa smernice č. 13 Na úpravu postupu pri sprístupňovaní informácií.
 4. Kontaktná osoba v kancelárii riaditeľa ZpS poskytne žiadateľovi požadované informácie bez zbytočného odkladu najneskôr však do 10 dní od podania žiadosti. Ak zo závažného dôvodu kontaktná osoba nemôže informáciu sprístupniť v zákonom stanovenej lehote, bez zbytočného odkladu písomne alebo inou adekvátnou formou (napr. poštou, elektronickou poštou a pod.) oznámi žiadateľovi dôvod riešenia jeho žiadosti v predĺženej lehote o ďalších 10 dní podľa § 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií v platnom znení.
 5. Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.

Žiadosti o poskytovanie informácií záujemcom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, prijímateľovi sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov v pracovných dňoch v čase po 15:00 hod. a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja.

Informácie záujemcom o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (osobné i telefonické) budú poskytnuté u informátora na tel. čísle 057 / 44 235 38, ktorý im odporučí, aby zariadenie navštívili v pracovných dňoch, alebo aby o informácie v pracovných dňoch požiadali telefonicky. Súčasne budú informovaní, že podmienky prijatia do zariadenia sociálnych služieb sú zverejnené na webovom sídle zariadenia www.zpsvranov.sk,

Odkazy a poznámky

Súvisiace normy a predpisy:

 • Zákon 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Interné dokumenty:

 • Domáci poriadok
 • Smernica č. 13 na úpravu postupu pri sprístupňovaní informácií

Článok 8
Záverečné ustanovenia

Štandardy Postup prijímania a predvolávania občanov nadobúdajú účinnosť dňom podpisu.

aktualizácia: 17.12.2021 | počet zobrazení: 802
Počet návštev od 10.10.2012: 276106
Počet návštev dnes: 474