Sponzori

Vážime si, že sa aj v tejto náročnej situácii nájdu spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú ochotní darom i činmi podporiť naše Zariadenie pre seniorov Vranov nad Topľou.

Srdečne ďakujeme…


Kontakt

Adresa
Zariadenie pre seniorov
Sídlisko 1. mája 73
093 01, Vranov nad Topľou

Riaditeľ:

Všetky kontakty…


Starý web

Naše staré stránky nájdete na adrese old.zpsvranov.sk

Webmail

K svojej elektronickej pošte sa dostanete na adrese webmail.zpsvranov.sk

Etický kódex

« späť
Úvodná stránka » Dokumenty » Smernice » Etický kódex

Na prevzatie: Etický kódex (formát PDF, veľkosť 403,1 kB)

ETICKÝ KÓDEX

Článok 1
Základné ustanovenia

Etický kódex upravuje a stanovuje profesionálnu etiku a zásady správania sa a vystupovania všetkých zamestnancov Zariadenia pre seniorov so sídlom vo Vranove nad Topľou, Sídlisko 1. mája č. 73 vo Vranove nad Topľou (ďalej len „ZpS“) v súlade s platnými právnymi predpismi, uznávanými hodnotami, dodržiavaním ktorých chráni prijímateľov sociálnej služby a zamestnancov, určuje vzájomné vzťahy zamestnancov a vzťahy k vonkajšiemu prostrediu.

Je vyjadrením základných etických pravidiel konania zamestnancov zariadenia pri poskytovaní sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie pre fyzickú osobu, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav; alebo dovŕšila dôchodkový vek. Taktiež informuje verejnosť o správaní, ktoré je oprávnená očakávať.

Článok 2
Zásady a pravidlá etického kódexu

Etické zásady

 1. Zamestnanci ZpS dbajú na dodržiavanie ľudských práv prijímateľov sociálnej služby.
 2. Zamestnanci rešpektujú jedinečnosť každého prijímateľa sociálnej služby (ďalej len PSS) v zariadení. Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, národného pôvodu alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodiny alebo iné postavenia, zdravotného postihu alebo veku a sú poskytované v prostredí, ktoré si prijímateľ sociálnej služby vybral.
 3. Zamestnanci zaobchádzajú s prijímateľmi sociálnej služby ľudsky, dôstojne a s úctou. Žiadny prijímateľ sociálnej služby nie je vystavený akejkoľvek forme týrania, ponižujúceho zaobchádzania, zneužívania alebo iným formám zlého zaobchádzania.
 4. Zamestnanci rešpektujú právo každého prijímateľa na sebarealizáciu a to v takej miere, aby súčasne nedochádzalo k obmedzeniu rovnakého práva druhých osôb.
 5. Zamestnanci pomáhajú PSS svojimi znalosťami, schopnosťami a skúsenosťami pri ich rozvoji a pri riešení konfliktov v medziľudských vzťahoch.
 6. Zamestnanci dávajú prednosť profesionálnej zodpovednosti pred svojimi súkromnými záujmami. Služby PSS poskytujú na najvyššej odbornej úrovni.
 7. Zamestnanci musia byť bezúhonní, disciplinovaní, spoľahliví, zodpovední, nesmú prijímať žiadne výhody, musia mať schopnosť empatie a autoregulácie. Predpokladom je aj emočná vyrovnanosť, pracovná stabilita a organizačné schopnosti.
 8. Zamestnanci predovšetkým aktívne zabezpečujú, ochranu pred diskrimináciou, neľudským, alebo ponižujúcim zaobchádzaním, trestaním, vykorisťovaním, násilím a zneužívaním.

Etické pravidlá

Vo vzťahu k prijímateľom
 1. Zamestnanci ZpS rešpektujú prijímateľov ako suverénnych jedincov s právom konania rozhodnutí, ktoré sú v súlade s ich presvedčením názormi a hodnotami.
 2. Zamestnanci podporujú prijímateľov k uvedomeniu si vlastnej zodpovednosti.
 3. Svojou prácou podporujú prijímateľov v dosahovaní samostatnosti, prekonávaní subjektívnych ťažkostí, k dosiahnutiu vlastnej pohody a prispievajú k zlepšovaniu interpersonálnych vzťahov.
 4. Informácie určené prijímateľom musia zamestnanci hovoriť zreteľne a zrozumiteľne, primerane stavu a veku prijímateľa. Nevyhnutnosťou je aj overenie si spätnej väzby, či boli podané informácie správne pochopené.
 5. Zamestnanci chránia právo prijímateľa na súkromie. Získavajú si dôveru prijímateľov aj tým, že zachovávajú mlčanlivosť. Osobné informácie poskytujú len so súhlasom prijímateľa a v rozsahu svojej profesijnej právomoci.
 6. Zamestnanci podporujú prijímateľov pri využívaní všetkých služieb a dávok, na ktoré majú nárok a informujú ich o prípadných rizikách.
 7. Zamestnanci rozpoznávajú hranice svojich kompetencií a  nekonajú nad ich rámec, ani sa týmto spôsobom neprezentujú. V prípade, že zamestnanec s prijímateľom nemôže pracovať sám, pretože to presahuje jeho kompetencie, informuje prijímateľa o tom, ktorý zamestnanec v zariadení s ním môže pracovať ďalej, prípadne prijímateľovi poskytne informácie o ďalších formách pomoci.
 8. Zamestnanci v prítomnosti prijímateľov neriešia problémy prevádzkového charakteru. Taktiež dbajú o vytvorenie príjemného prostredia a upozorňujú zamestnávateľa na nedostatky v poskytovaní služieb prijímateľom.
 9. Zamestnanci prijímateľom vykajú, pokiaľ prijímateľ nedá súhlas k tykaniu.
 10. Dodržiavajú etické princípy pri poskytovaní služby a podpory pri hygienických úkonoch – toaleta, kúpanie, sprchovanie.
 11. Písomné odovzdávanie informácií o prijímateľovi je taktné a napísané s úctou a rešpektom voči nemu.
Vo vzťahu k zamestnávateľovi
 1. Vzťahy na pracovisku sú založené na transparentnosti, otvorenej komunikácii, vzájomnej dôvere a rešpekte.
 2. Zamestnanci ZpS zodpovedne plnia svoje pracovné povinnosti vyplývajúce zo záväzku k svojmu zamestnávateľovi.
 3. Zamestnanci sa snažia byť nápomocní pri tvorbe a plnení cieľov pri systematickej starostlivosti o kvalitu poskytovaných služieb s hlavným cieľom uspokojovať požiadavky a potreby prijímateľov.
 4. Zamestnanci chránia duševné aj materiálne vlastníctvo ZpS. Využívajú ho výlučne na pracovné účely, pokiaľ nie je stanové inak.
 5. Každý zamestnanec koná nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant ZpS. Má dbať o dobré meno tohto zariadenia a ochraňovať jeho záujmy.
 6. Zamestnanci majú právo na vyjadrenie svojho názoru bez akýchkoľvek následkov a sankcií.
 7. Zamestnanci sú povinní informovať vedenie zariadenia o dôležitých faktoch, týkajúcich sa predmetu činnosti zariadenia, pokiaľ by to mohlo mať negatívny vplyv na jeho ďalšiu činnosť a rozvoj.
Vo vzťahu ku kolegom
 1. Zamestnanci ZpS rešpektujú znalosti a skúsenosti svojich kolegov a ostatných odborných zamestnancov. Vyhľadávajú a rozširujú spoluprácu s nimi a tým zvyšujú kvalitu poskytovaných sociálnych služieb.
 2. Rešpektujú rozdiely v názoroch a praktickej činnosti kolegov a ostatných odborných a dobrovoľných pracovníkov. Kritické pripomienky k nim vyjadrujú na vhodnom mieste a vhodným spôsobom.
 3. V prípade nelegálneho či neetického jednania správania sa niektorého zo zamestnancov sú ostatní kolegovia povinní osobne upozorniť túto osobu, že porušuje kódex. Ak nedôjde k náprave sú zamestnanci povinní o tejto skutočnosti informovať vedenie zariadenia.
Vo vzťahu k povolaniu a odbornosti
 1. Zamestnanci dbajú na udržanie zvyšovania prestíže svojho povolania.
 2. Neustále sa snažia o udržanie a zvyšovanie odbornej úrovne poskytovaných sociálnych služieb a uplatňovanie nových prístupov a metód.
 3. Každý zamestnanec je zodpovedný za svoje sústavné celoživotné vzdelávanie a výcvik čo je základ pre udržanie stanovenej úrovne odbornej práce a schopnosti riešiť etické problémy.
 4. Pre svoj odborný rast využíva znalosti a zručnosti svojich kolegov a iných odborníkov, naopak svoje vedomosti a zručnosti rozširuje v celej oblasti sociálnej práce.
 5. Zamestnanci zariadenia produktívne navzájom spolupracujú, aby boli splnené ciele individuálneho plánu prijímateľa.
aktualizácia: 18.04.2024 | počet zobrazení: 875
Počet návštev od 10.10.2012: 458203
Počet návštev dnes: 552